Show IP

La teva IP: 54.82.29.141

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Cursos Edificació vinculats a UFs. 2012-13

El departament d’Edificació i Obra Civil presenta la oferta de cursos per a professionals del sector de la construcció que vulguin actualitzar la seva formació com a reciclatge professional o bé estiguin interessats en formar-se per treballar en aquest sector.

Característiques

Són cursos orientats a professionals de la construcció que vulguin actualitzar la seva formació com a reciclatge professional o bé estiguin interessats en formar-se per treballar en aquest sector.

Aquests cursos a l’estar vinculats a Unitats Formatives dels nous Cicles Formatius LOE, tenen certificació oficial.

La realització d’aquests cursos pot ser complementària al programa QUALIFICAT de validació de l’experiència laboral.

Cursos

Durada

Inici

Replanteigs d’obres

99 h

set. 2012

Representació de plànols amb Autocad

99 h

set. 2012

Eficiència energètica en projectes d’edificació

66 h

feb. 2013

Pressupostos d’obres de construcció

66 h

set. 2012

Control de costos de construcció

33 h

març 2013

Planificació de projectes i obres de construcció

99 h

set. 2012

Estudis i plans de seguretat

33 h

set. 2012

Requeriments

Al tractar-se de cursos vinculats a UF dels nous cicles formatius de grau superior, cal tenir com a mínim el batxillerat o un CF de grau superior.Inscripció i matrícula

Els cursos tenen un cost de 40 €
Per matricular-se és convenient fer una reserva de plaça formalitzant la preinscripció del 28 de maig al 8 de juny, coincidint amb el període general que es segueix per els cicles formatius complerts.
La matrícula es realitzarà del 2 al 10 de juliol

Per a més informació, truqueu al 933.382.553


CURS DE REPLANTEIGS D’OBRES

Descripció i característiques:

Aquest curs està organitzat de forma que a partir dels conceptes bàsics de topografia impartits a l’aula i la utilització dels instruments topogràfics, es puguin realitzar replanteigs pràctics d’obres de construcció com escales, treballs d’interior,  rases i fonaments entre d’altres.

És un curs vinculat al MP-03 “Replanteigs de construcció”, des cicles formatius de grau superior de Projectes d’Edificació i de Projectes d’Obra Civil i que s’impartirà de forma conjunta amb el grup corresponent.

Durada 99 h. Està previst iniciar-lo la segona quinzena del més de setembre i finalitzar-lo la primera setmana de febrer de 2013 en 2 sessions setmanals de 3 hores.

Continguts:

•    Fonaments de la topografia. Elements geogràfics. Unitats de mesura.
•    Coordenades.
•    Distàncies natural, geomètrica i reduïda. Cotes. Desnivells.
•    Angles horitzontals i verticals.
•    Orientacions i referències.
•    Mètodes planimètrics i altimètrics.
•    Documents relacionats amb els treballs de replanteig. Interpretació de documents. Escales, cotes, mesures i simbologia.
•    Instruments topogràfics, estris, elements de senyalització i mitjans auxiliars.
•    Posada en estació, ús, manteniment, cura i conservació dels equips.
•    Organització del replanteig. Seqüenciació dels treballs. Recursos necessaris. Planificació
•    Replanteig de punts, eixos i alineacions rectes.
•    Replanteig de corbes.
•    Anivellament. Cotes i altures dels punts. Traçat d’angles verticals.
•    Explanacions i rasants.


CURS DE REPRESENTACIÓ DE PLÀNOLS AMB AUTOCAD

Descripció i característiques:

Aquest curs pretén donar les eines suficients per representar de forma professional plànols de projectes tan d’edificació com d’obra civil. El curs s’iniciarà amb dels conceptes  elementals en 2 dimensions fins a la representació en 3D, incloent les ordres de dibuix, edició i visualització, textos, acotació, presentacions i traçat de dibuixos a escala.

És un curs vinculat a la UF 2 “Representació assistida per ordinador” del MP-01 “Representacions de construcció”, dels cicles formatius de grau superior de Projectes d’Edificació i de Projectes d’Obra Civil, que s’impartirà de forma conjunta amb el grup corresponent.

Durada 99 h. Està previst iniciar-lo la segona quinzena del més de setembre i finalitzar-lo la primera setmana de juny de 2013 en sessions de 3 h setmanals.

Continguts

•    Interfície d’usuari.
•    Control de vistes dels dibuixos.
•    Edició d’entitats.
•    Sistemes de coordenades.
•    Unitats de treball.
•    Ajudes al dibuix i precisió en el treball.
•    Anotació i acotació de dibuixos.
•    Presentacions.
•    Traçat i publicació de dibuixos a escala. 
•    Dibuix en 3D
•    Gestió de formats d’importació i exportació.
•    Normes generals de representació.
•    Plànols de projectes d’edificació.
•    Plànols de projectes d’obra civil.
•    Plànols de projectes urbanístics.


CURS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN PROJECTES D’EDIFICACIÓ

Descripció i característiques:

Aquest curs està organitzat de forma que a partir dels conceptes bàsics de transmissió de calor, s’analitzi el comportament de diferents solucions constructives de l’envolupant d’un edifici, així com la influència dels d’aïllaments i la seva disposició per donar compliment a les exigències del CTE – HE1 d’estalvi d’energia.

En el curs s’utilitzarà el programa CYPE – Instal•lacions de l’edifici, que entre les seves prestacions, facilita aquest anàlisi i permet comprovar el compliment de la limitació de la demanda energètica.

És un curs vinculat al MP-06 “Eficiència energètica en edificació” del cicle formatiu de grau superior Projectes d’Edificació i que s’impartirà de forma conjunta amb el grup corresponent.

Durada 66 h. Està previst iniciar-lo la segona setmana de febrer i finalitzar-lo la primera setmana de juny de 2013 en 2 sessions setmanals de 2 h.


Continguts:

•    Fonaments de la limitació de demanda energètica.
•    Condicions ambientals i climàtiques.
•    Zonificació climàtica
•    Envolupant tèrmica i tancaments. Paràmetres.
•    Limitació de la demanda energètica. Transmitàncies, condensacions i permeabilitat a l’aire. Ponts tèrmics.
•    Comprovació del compliment de la normativa: CTE – HE1 Estalvi d’energia.
•    Opcions simplificada i general en el càlcul de la demanda energètica.
•    Programes informàtics qualificats com a "Document reconegut" a la normativa vigent.
•    Qualificació energètica d’edificis.

 


CURS DE PRESSUPOSTOS D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ

Descripció i característiques:

Es tracta d’un curs molt pràctic, en el que analitzant el cost de la mà d’obra, els materials, la maquinària i els medis auxiliars, es determinarà el preu unitari de construcció de diferents elements d’una obra, comparant diferents solucions constructives, arribant a elaborar el pressupost d’obra utilitzant el programa TCQ2000 de l’ITEC i el seu  banc de preus BEDEC .

És un curs especialment interessant per a tècnics que colaborin en despatxos d’arquitectura i ingenyeries, que hagin d’elaborar pressupostos tan d’edificació com d’obres públiques i d’urbanització. També ho és per a tècnics d’empreses constructores que hagin de realitzar ofertes econòmiques.

És un curs vinculat a la UF 1 “Amidaments i pressupostos” del MP-02 “Amidaments i valoracions de construcció”, dels cicles formatius de grau superior de Projectes d’Edificació i de Projectes d’Obra Civil, que s’impartirà de forma conjunta amb el grup corresponent.

Durada 66 h. Està previst iniciar-lo la segona quinzena del més de setembre i finalitzar-lo la primera quinzena de març de 2013 en sessions de 3 h setmanals.

Continguts:

•    Costos directes i indirectes. Repercussió en la valoració de les unitats d’obra
•    Definició d’unitats d’obra.
•    Organització del pressupost. Capítols.
•    Confecció de preus d’unitats d’obra.
•    Amidament d’unitats d’obra: Criteris i procés d’amidament.
•    Tipus de pressupostos i criteris d’elaboració.
•    Realització de d’amidaments i pressupostos amb bancs de preus i aplicacions informàtiques específiques

 


CURS DE CONTROL DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓ

Descripció i característiques:

Des d’un plantejament molt pràctic, aquest curs té com a objectiu aprendre a controlar els costos durant el procés de construcció d’una obra, de forma que no acabi costant al promotor més del que estava previst, ni augmentin les despeses a l’empresa constructora, ni es redueixi la qualitat final de l’obra. En aquest sentit a més a més del control de costos, s’estudiaran les diferents formes de contractació i subcontractació d’obres, i com es redacten les certificacions parcials i de liquidació de l’obra.

En el curs s’utilitzarà el programa TCQ2000 de l’ITEC.

És un curs especialment indicat per a tècnics que hagin de realitzar el seguiment i control econòmic d’una obra, tant des de la direcció facultativa com des de l’empresa constructora.

És un curs vinculat a la UF 2 “Control de costos” del MP-02 “Amidaments i valoracions de construcció”, dels cicles formatius de grau superior de Projectes d’Edificació i de Projectes d’Obra Civil, que s’impartirà de forma conjunta amb el grup corresponent.

Per realitzar aquest curs, és convenient haver realitzat el de pressupostos d’obres de construcció.

Durada 33 h. Està previst iniciar-lo la primera quinzena del més de març i finalitzar-lo la primera setmana de juny de 2013 en sessions de 3 h setmanals.

Continguts:

•    Certificacions. Definició, tipus i característiques.
•    Desviacions usuals en el cost d’obres de construcció.
•    Costos en la fase de contractació.
•    Costos en la fase d’execució.
•    Revisió de costos: causes, resolució i preus contradictoris.
•    Formes de contractació i subcontractació d’obres.
•    Procediments d’avaluació d’ofertes. Criteris de comparació.
•    Seguiment del control de costos amb aplicacions informàtiques específiques.


CURS DE PLANIFICACIÓ DE PROJECTES I OBRES DE CONSTRUCCIÓ

En aquest curs s’elaborarà la planificació de projectes i d’obres de construcció elaborant la seqüència d’activitats, establint el temps i els recursos necessàris per la seva execució, utilitzant el programa TCQ2000 de l’ITEC i aplicacions específiques per l’elaboració de diagrames.

És un curs vinculat a la UF 2 “Planificació de projectes i obres” del MP-04 “Planificació de construcció”, dels cicles formatius de grau superior de Projectes d’Edificació i de Projectes d’Obra Civil, que s’impartirà de forma conjunta amb el grup corresponent.

Durada 99 h. Està previst iniciar-lo la segona quinzena del més de setembre i finalitzar-lo la primera setmana de juny de 2013 en sessions de 3 h setmanals.

Continguts:

•    Mètodes i principis bàsics de planificació. Pert, CMP, Gantt, Roy.
•    Criteris per a la descomposició dels processos de desenvolupament de projectes i de processos constructius en activitats i durada.
•    Identificació d’activitats. Relacions de precedència i simultaneïtat. Quadres d’activitats.
•    Seqüència d’activitats. Criteris d’agrupació
•    Planificació i programació d’activitats.
•    Determinació d’objectius, terminis i recursos materials i humans disponibles.
•    Estimació de recursos. Relació entre rendiments, costos i temps.
•    Eines informàtiques per a l’elaboració de diagrames i esquemes.
•    Aplicacions informàtiques específiques de planificació.


CURS DE ESTUDIS I PLANS DE SEGURETAT


En aquest curs es realitzaran plans de riscos laborals, relacionant els riscos específics amb les fases d’obra i determinant les mesures de prevenció i protecció dels estudis de seguretat i salut.

Amb una metodologia propera a la pràctica professional, s’elaboraran Plans de seguretat desenvolupant Estudis de seguretat i utilitzant el mòdul corresponent del programa TCQ2000 de l’ITEC.

És un curs vinculat a la UF 1 “Estudis i plans de seguretat” del MP-04 “Planificació de construcció”, dels cicles formatius de grau superior de Projectes d’Edificació i de Projectes d’Obra Civil, que s’impartirà de forma conjunta amb el grup corresponent.

Durada 33 h. Està previst iniciar-lo la segona quinzena del més de setembre i finalitzar-lo la primera setmana de desembre de 2012 en sessions de 3 h setmanals.

Continguts:

•    Riscos de les obres de construcció i específics de les diferents fases d’obra.
•    Riscos específics derivats de l’ús de mitjans auxiliars, equips i eines.
•    Tècniques d’avaluació de riscos.
•    Mesures preventives. Proteccions col•lectives i individuals.
•    Riscos derivats de la simultaneïtat de treballs en obra. Interferències d’activitats.
•    Seguretat en les instal•lacions provisionals i tallers d’obra.
•    Estudis de seguretat i salut d’obres de construcció.
•    Elaboració del Pla de seguretat a partir de l’Estudi de seguretat
•    Aplicacions informàtiques específiques.


barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO innobaix
  Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO