Show IP

La teva IP: 54.80.93.19

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Oferta d'estudis

Oferta ensenyaments a col·lectius singulars

Presentació

L’oferta d’ensenyaments a col.lectius singulars, ve regulada per la resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

1 Finalitat

La finalitat de les ofertes de cicles formatius a col·lectius singulars és la d’atendre les necessitats d’inserció o reinserció laboral, promoció, reciclatge o adaptació professional.

2 Abast

Les ofertes a col·lectius singulars poden correspondre, únicament, als crèdits o
mòduls derivats d’unitats de competència incloses en títols de formació professional inicial.

3 Persones a qui s’adreça

S’adreça a les persones que posseeixin els requisits acadèmics per accedir-hi i a qui no els posseeixi en els termes de la Resolució EDU/1985/2009, de 10 de juliol, del procediment d’autorització per cursar parcialment cicles formatius a persones que no posseeixen els requisits acadèmics (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009).

4 Grups

L’alumnat procedent de les empreses o entitats pot cursar la formació en el mateix grup que l’alumnat ordinari dels cicles formatius o bé en un grup específic.

5 Iniciativa

L’oferta específica de formació a col·lectius singulars es pot fer

•    a iniciativa del titular del centre educatiu, o
•    a iniciativa externa promoguda per qualsevol altra empresa o entitat interessada.

La iniciativa externa requereix la signatura prèvia d’un acord o conveni entre el titular del centre educatiu i les empreses o entitats participants. En els acords o convenis que subscrigui el Departament d’Ensenyament mitjançant la direcció general competent en matèria de formació professional inicial s’ha d’incloure la compensació econòmica per part de qui promogui l’oferta específica de formació, o bé l’abonament del preu públic que es pugui establir.

6 Oferta

En el mes de setembre, el centre publicarà en la seva pàgina web l’oferta per a cada un dels crèdits LOGSE o unitats formatives (LOE) de cada família professional que s’ha acollit a aquesta mesura flexibilitzadora, per a persones individuals.  El preu a pagar correspondrà a la part proporcional del preu públic per a curs complert, més les assegurances, més la part proporcional (en durada) de les despeses del centre.

En qualsevol moment, una empresa o entitat pot sol.licitar la incorporació d’un grup de treballadors a un grup ja establert en el centre o a un grup diferenciat.

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO innobaix
  Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO