Show IP

La teva IP: 54.80.93.19

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Oferta d'estudis

CFGM Construcció

Cicle formatiu de grau mitjà de Construcció

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix a executar obres del ram de paleta i de formigó, complint les condicions i terminis establerts així com les prescripcions de qualitat, seguretat i medi ambient, organitzant, controlant i valorant els treballs.

Horari

Aquest cicle formatiu s’imparteix en torn de matí, tant el 1r com el 2n curs.

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic en Construcció (Publicat al RD 1575/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic en Construcció).

Durada dels estudis

2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.650 hores en el centre docent
350 hores en el centre de treball (pràctiques)

Currículum

MP UF Mòdul professional / Unitat Formativa Hores
Mín.
HLLD Curs Hores
Tot. 1r
Hores
Tot. 2n
Hores
Totals
M01   Obres de construcció 99 0   99 0 99
  UF01 Obres d'edificació 66   1 66    
  UF02 Obra civil 33   1 33    
M02   Interpretació de plànols de construcció 99 0   99 0 99
  UF01 Croquis d'espais i elements constructius 22   1 22    
  UF02 Plànols de construcció 44   1 44    
  UF03 Dibuix assistit per ordinador 33   1 33    
M03   Paviments, enrajolats i aplacats 99 33   132 0 132
  UF01 Paviments discontinus 55 11 1 66    
  UF02 Enrajolats i aplacats 44 22 1 66    
M04   Fàbriques 297 33   330 0 330
  UF01 Obres de fàbrica a revestir 165 33 1 198    
  UF02 Obres de fàbrica vista 66   1 66    
  UF03 Obres de fàbrica de pedra 66   1 66    
M05   Revestiments 99 0   99 0 99
  UF01 Enguixats 33   1 33    
  UF02 Arrebossats i estucats 33   1 33    
  UF03 Recrescuts plans 33   1 33    
M06   Encofrats 99 33   132 0 132
  UF01 Encofrats verticals 33 33 1 66    
  UF02 Encofrats horitzontals i inclinats 66 0 1 66    
M07   Formigó armat 66 33   99 0 99
  UF01 Armadures passives 33 21 1 54    
  UF03 Formigó 33 12 1 45    
M08   Organització de treballs de construcció 66 0   0 66 66
  UF01 Organització d’obres de construcció 44   2   44  
  UF02 Organització dels talls del ram de paleta i formigó 22   2   22  
M09   Obres d’urbanització 66 0   0 66 66
  UF01 Paviments i mobiliari urbà 44   2   44  
  UF02 Serveis urbans 22   2   22  
M10   Cobertes 132 0   0 132 132
  UF01 Cobertes inclinades 66   2   66  
  UF02 Cobertes planes 66   2   66  
M11   Impermeabilitzacions i aïllaments 66 0   0 66 66
  UF01 Impermeabilitzacions 44   2   44  
  UF02 Aïllaments 22   2   22  
M12   Formació i orientació laboral 99 0   0 99 99
  UF01 Incorporació al treball 66   2   66  
  UF02 Prevenció de riscos laborals 33   2   33  
M13   Empresa i iniciativa emprendora 66 0   0 66 66
  UF01 Empresa i iniciativa emprendora 66   2   66  
M14   Anglès tècnic 99 0   0 99 99
  UF01 Anglès tècnic 99   2   99  
M15   Síntesi 66 0   0 66 66
  UF01 Síntesi 66   2   66  
M15   Formació en centres de treball 350 0   0 350 350
  UF01 Formació en centres de treball 350   2   350  
    TOTALS       990 1010 2000

Àmbit professional i de treball

Aquest professional desenvolupa la seva activitat professional a petites, mitjanes i grans empreses constructores del sector, a més d’Administracions publiques com ajuntaments i altres organismes oficials, ja sigui per compte propi o d’altri, realitzant treballs del ram de paleta i/o formigó per obres de construcció, tant d’obra nova com de rehabilitació, manteniment i reformes en edificació i obra civil.

Sortides professionals

Cap d’equip d’obres de fàbrica.
Cap d’equip d’obres d’urbanizació.
Cap d’equip d’encofradors.
Cap d’equip de ferralla.
Cap de taller de ferralla.
Cap d’equip d’obres de cobertes.
Cap d’equip d’obres de i/o encarregat de revestiments discontinus.
Paleta d’obres de construcció.
Paleta d’obres d’interior.
Paleta d’obres de fàbrica de pedra.
Paleta d’obres de coberta.
Paleta d’obres d’urbanització.
Col·locador d’obra vista.
Col·locador de bloc prefabricat.
Col·locador de pissarra.
Oficial de mires.
Pouater de xarxes de sanejament.
Encofrador d’obres d’edificació i d’obra civil
Ferrallista.
Muntador de cobertes de plafons i xapes.
Aplicador de revestiments continus de façanes.
Instal·lador de sistemes d’impermeabilització en edificis i obra civil.

 

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO innobaix
  Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO